Γενική Συνέλευση στις 14/1 η ΕΣΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2725/1999 και των άρθρων 24, 25, 26 του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α. καθώς και την από 21-11-12 υπ΄αριθμ. 47 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όλα τα Σωματεία-μέλη δυνάμεως Ε.Σ.Κ.Α εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιανουαρίου 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α. με θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2.΄Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού από

01/01/2012 έως 31-12-2012

3.Διάφορα θέματα

Στη Συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν και να ψηφίσουν τα Σωματεία-Μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) ενεργό χρόνο από την εγγραφή τους στην ΄Ενωση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι αυτής.

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα σωματεία-μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 15 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α. με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.