Εγκρίθηκε η επισκευή της στέγης στο κλειστό των Γαργαλιάνων

Την απόφαση για την επισκευή της στέγης στο κλειστό γυμναστήριο των Γαργαλιάνων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας κατά τη συνεδρίασή της. Όπως έγινε γνωστό εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (65.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Στριμπάκος εισάγοντας το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε: «Κατόπιν του αριθ. πρωτ. 1435/11-12-2020 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 16555/14-12-2020) εγγράφου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, του αριθ. 1621/24-12-2020 εσωτ. εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 1, περιπτ. θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40, παρ. 1, του Ν.4735/2020, πρέπει να προβούμε στη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της σκοπιμότητας σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και στην έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (65.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κωδικό έργου ΚΑΠ002018018, εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 9787.0003, ΕΦ 071, με προϋπολογισμό και πίστωση για το έτος 2020, 65.000,00€. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία ο Δήμος Τριφυλίας θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του ή με τον αναπληρωτή αυτού. Ως εκ τούτου, πρέπει να ορίσουμε τον εκπρόσωπο
του Δήμου Τριφυλίας μαζί με τον αναπληρωτή του».

Η κα Σταματία Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε ως εξής: «Στο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται η με αριθμό 584/27-12-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 614Ψ7Λ1-Ζ7Ο), με την οποία αποφασίστηκε η Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2018, στην οποία περιλαμβάνεται η ένταξη νέου έργου με τίτλο “Επισκευή της στέγης του κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας”, με προϋπολογισμό και πίστωση 65.000,00€, ύστερα από το υπ’ αριθ. 74966/14.12.2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητήθηκε η ένταξη νέου έργου με τίτλο “Επισκευή της στέγης του κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας”, με προϋπολογισμό και πίστωση 65.000,00€. Συμφωνώ με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Τριφυλίας ως αντισυμβαλλόμενο και ψηφίζω υπέρ. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων εκτός από τη στέγη υπάρχουν και άλλα προβλήματα και ελλείψεις. Ο Δήμος μας πρέπει να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση και την αποκατάστασή τους άμεσα με το νέο έτος και το ίδιο και στο γήπεδο ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων».

Η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας», ενώ ενέκρινε το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Τέλος, όρισε ως εκπρόσωπο του Δήμου Τριφυλίας, ο οποίος θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, το Δήμαρχο Τριφυλίας, κ. Λεβεντάκη Γεώργιο με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο, κ. Βλάχο Αντώνιο, ενώ εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Τριφυλίας, κ. Λεβεντάκη Γεώργιο, για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης και για τις περαιτέρω απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες.

Πηγή: taklin.gr