Επιστολή στην ΓΓΑ από τον ΣΕΠΚ

Επιστολή στη ΓΓΑ απέστειλε ο ΣΕΠΚ για τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και με αφορμή την περίπτωση του Γιώργου Λιθόπουλου.

Αναλυτικά:

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, που έχει καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την επανίδρυση των Σχολών Προπονητητικής από τη ΓΓΑ, απέστειλε για το θέμα της άδειας εργασίας την παρακάτω επιστολή:

Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει όσον αφορά στη χορήγηση ή όχι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.1732/2011 αποφάσεως του ΣτΕ και με αφορμή την με αρ.πρωτ. 30523/1-11-2011 αίτηση του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Γεωργίου Λιθόπουλου του Αλεξάνδρου, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τις θέσεις μας επί του συγκεκριμένου    ζητήματος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2 του Ν.2725/1999, μία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή είναι το πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.ΕΦ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ.4 το παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού.

Το άρθρο 136 παρ.5 εδ.β, όπως μετά από την τροποποίησή του από το άρθρο 77 παρ. 14 του Ν.3057/2002 ισχύει, ορίζει ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν.2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

Η υπ’αριθμ.1732/2011 απόφαση του ΣτΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1732/2011 απόφαση του ΣτΕ, το αυτοτελές «πιστοποιητικό» που χορηγούν τα ΤΕΦΑΑ για την επιτυχή παρακολούθηση ειδικότητας αθλήματος δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.1268/82 (για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα Σχολής ΑΕΙ) καθώς δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό Προεδρικό Διάταγμα, και ως εκ τούτου προπονητής, στον οποίο έχει χορηγηθεί το ως άνω αυτοτελές πιστοποιητικό, δεν θεωρείται ότι κατέχει «δίπλωμα ειδικότητας» στο συγκεκριμένο άθλημα για το οποίο του χορηγήθηκε το αυτοτελές πιστοποιητικό».