Καταβάλλεται η δεύτερη δόση για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων

Το… χρώμα του χρήματος θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Αθλητικό Μητρώο της ΓΓΑ, όπως προβλέπεται στην τροπολογία του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που συζητείται στη Βουλή (και θα ψηφιστεί αύριο Τετάρτη 31/3). Στο άρθρο 109 προβλέπεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα σωματεία.

Αναλυτικά το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει:

“Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’148), προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού το ποσό της παρ. 1 δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

4. Δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 δυνάμει του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ή λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2021″.

Πρόκειται για τη β’ φάση οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών σωματείων και αφορά σε 1.403 σωματεία, που ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων από τις 11/12/2020 έως και 31/12/2020. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν καταβληθεί 9.672.000 € σε 3.408 σωματεία, τα οποία είχαν ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους έως και 10/12/2020.