021213-CBK-PENNSYLVANIAS-MATTHEW-WHITE-SS-PI_20130212142217100_660_320